Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna

W dniu 12 stycznia  2022r. od 7.00 do 15.10 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, wchodzi dwudziestu jeden radnych, wybieranych na dwuletnią kadencję. Prawo do kandydowania na radnego posiadają uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Jaworznie, niekarani i niezawieszeni w prawach ucznia. Zgłoszenie kandydata na radnego zawierające listę minimum 15 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę, należy zarejestrować w Szkolnej Komisji Wyborczej. Każdy kandydat do Rady musi załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą wyborczą, a w przypadku kiedy jest niepełnoletni również zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Prawo wybierania radnych przysługuje zamieszkałym na terenie Jaworzna uczniom szkół ponadpodstawowych.

Celami działania Rady są:

  • promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego;
  • upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  • integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta;
  • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta;
  • aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  • rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi.

Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna:

  1. Krystian Larysz – kl.III TS_G
  2. Olaf Lewek – kl. I TFS
  3. Maciej Twardowski – kl. III TFM

Plik do pobrania: statut MRMJ (plik PDF)