ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE z dnia 24 marca 2020r. w sprawie organizacji zdalnego nauczania.

Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 , wytycznymi Organu Prowadzącego, z uwzględnieniem obowiązującego pensum oraz 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy, zarządzam:

 1. Od 25 marca br. do 10 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie  obowiązuje zdalne nauczanie.
 2. Zarządzenie obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

Organizacja zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie w oparciu o aktualny plan lekcji w dzienniku elektronicznym Librus.
 2. Podstawowym narzędziem, na którym opiera się zdalne nauczanie jest dziennik elektroniczny.
 3. W celu zapewnienia skuteczności komunikowania się między nauczycielem , rodzicem i uczniem  nauczyciele dodatkowo przekażą zainteresowanym stronom adres poczty elektronicznej.
 4. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie  różnymi metodami i poprzez wybrane przez siebie narzędzia, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia oraz jego możliwości sprzętowe.
 5. Zakres materiału do realizacji na jedną lekcję należy przygotować na 45 min,  z tym, że ogranicza się możliwość  prowadzenia jej  metodą telekonferencji i innymi onlinowymi sposobami do 15 min.( należy  bezwzględnie uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń ( komputer, telefon, telewizor) oraz  ich dostępność w domu.
 6. Nauczyciele na początku lekcji przekazują poprzez moduł wiadomości do każdego ucznia informację  o rozpoczęciu lekcji.
 7. Potwierdzenie odbioru tej informacji będzie jednocześnie potwierdzeniem obecności ucznia  na zajęciach.
 8. Uczeń może wziąć udział w lekcji oraz odebrać materiały przygotowane przez nauczyciela w innym terminie, niż wynika to z planu lekcji.
 9. Nauczyciel ma obowiązek ewidencjonować frekwencję ucznia na zajęciach (dokonuje tego poprzez moduł obecność ucznia).
 10. Ewidencji obecności ucznia na zajęciach nauczyciel dokonuje podczas lekcji. Ostatecznych wpisów potwierdzających obecność ucznia w zdalnym nauczaniu  należy dokonać w ciągu tygodnia, najpóźniej w kolejny poniedziałek po zakończonym  tygodniu.
 11. .Zadnia domowe oraz materiał do pracy na lekcji  oraz polecenia do samodzielnej pracy są w przejrzysty sposób przekazywane przez Librusa  wg.  instrukcji, które zostały przekazanych przez Administratora.
 12. Należy także poinformować uczniów o terminie  i sposobie przekazania nauczycielowi efektów pracy własnej.
 13. Nauczyciel każdorazowo przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą poprawności wykonania zadania.
 14. W wyżej wymienionym okresie   obowiązują  zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 15. Obowiązuje także zatwierdzony terminarz klasyfikacji  i organizacji roku szkolnego.
 16. Weryfikacja wiedzy może odbywać się w różny sposób ( uwzględniać należy możliwości psychofizyczne ucznia oraz możliwości sprzętowe- quizy, projekty, prezentacje, pracę grupową, odpowiedź ustną podczas telelekcji, nagrania dźwiękowe  i in.).
 17. Dla uczniów, którzy nie mogą korzystać z nauczania zdalnego w formie elektronicznej nauczyciele opracowują materiały i przesyłają w formie pliku PDF do wydruku do sekretariatu szkoły. Lista uczniów będzie dostarczona do każdego nauczyciela. Odebranie materiałów będzie podstawą do zaliczenia uczniowi obecności na zajęcia zdalnego nauczania. Dopuszcza się przesyłanie takich materiałów raz w tygodniu.
 18. Potwierdzeniem obecności nauczyciela w pracy jest  wpis w module Temat lekcji.
 19. Nauczyciel na bieżąco kontaktuje się z wychowawcą klasy w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów ze zrealizowaniem kształcenia zdalnego w danym oddziale.
 20. Wychowawcy i nauczyciele są w stałym kontakcie z pedagogiem, dyrekcją szkoły , rodzicami i uczniami.
 21. Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywają się na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny oraz dodatkowo przez inne  formy ustalone przez zainteresowane strony.

Magdalena Dygdoń-Kliemt