Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

(pokój nr 4 – parter)

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

AGNIESZKA KLOC

800 – 1200

800 – 1200

1100 – 1500

1100 – 1500

800 – 1200

MARIOLA KOSZOWSKA

1100 – 1500

1100 – 1530

800 – 1200

800 – 1130

1100 – 1500


SZANOWNI RODZICE!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Rodzicu przyjdź, jeśli:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz pomocy

DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.

Przyjdź, jeśli:

 • jesteś samotny,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
SZANOWNI NAUCZYCIELE!

Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Pedagodzy szkolni oferują  pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.


Zadania pedagoga szkolnego
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.:

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.