Tematy na egzamin ustny z języka polskiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. JANA PAWŁA II  W JAWORZNIE

TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

LITERATURA

1. Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów temat, analizując przykłady z wybranych utworów literackich.
2. Przedstaw utwory literackie, w których odnalazłeś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności. Odwołaj się do literatury XX wieku.
3. Pory roku i ich funkcje w literaturze różnych epok. Przedstaw problematykę na podstawie wybranych przykładów.
4. Humor, ironia i groteska jako sposób prezentowania rzeczywistości w dziełach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
5. Moment śmierci bohatera w literaturze. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane przykłady.
6. Komizm w literaturze. Przedstaw funkcje tego zabiegu artystycznego, analizując wybrane przykłady.
7. Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia. Analizując wybrane utwory literackie, omów motyw wędrowca. Odwołaj się do dwóch wybranych epok.
8. Wątki antyczne we współczesnej poezji polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów.
9. Obraz społeczeństwa polskiego w literaturze XIX i XX w. Omów w oparciu o wybrane utwory.
10. Omów pozytywne kreacje postaci kobiecych w literaturze przełomu XIX i XX wieku.
11. Różne obrazy małżeństwa. Porównaj, analizując wybrane przykłady literackie.
12. Portrety przyjaciół w literaturze. Omów to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
z różnych epok.
13. Baśniowość w poezji B. Leśmiana. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów tego poety.
14. Przedstaw różne obrazy domu i jego role w życiu wybranych bohaterów literackich
na przestrzeni wieków.
15. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
16. Wspomnienia z dzieciństwa inspiracją dla poetów i pisarzy różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
17. Motyw dziecka w polskiej literaturze pozytywistycznej. Przeanalizuj funkcjonowanie tematu w wybranych tekstach literackich tego okresu.
18. Rola świata nadprzyrodzonego w dramatach różnych epok. Omów funkcjonalnie dobrane przykłady.
19. Wizerunek żony w literaturze polskiej. Porównaj sposoby kreacji w wybranych dziełach literackich różnych epok.
20. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby kreowania takich bohaterów w wybranych utworach z różnych epok.
21. Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
22. „Ostoja polskości” czy „świat zepsuty”? Przedstaw literackie wizerunki szlachty, odwołując się do utworów z trzech wybranych epok.
23. Negatywny bohater, „czarny charakter”, zdrajca. Omów sposoby i cel kreowania tego typu bohaterów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
24. Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.
25. Motyw zemsty w literaturze na przestrzeni wieków. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
26. Obraz miasta w literaturze. Dokonaj porównania różnych jego ujęć na podstawie wybranych utworów.
27. Obrazy funkcjonowania systemów totalitarnych w literaturze XX wieku. Omów na podstawie wybranych utworów.
28. Starość w literaturze. Zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów różnych epok.
29. Władza – rozkosz czy przekleństwo? Zanalizuj problem, przywołując wybrane utwory literackie.
30. Fantastyka w literaturze romantycznej. Omów charakter i funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
31. Topos ogrodu w dziełach literackich różnych epok. Omów przykłady, odwołując się do wybranych utworów literatury XVIII wieku.
32. Omów antyczne i biblijne tradycje w twórczości Jana Kochanowskiego. Odwołaj się do znanych Ci utworów poety.
33. Kobieta zbuntowana. Przedstaw na wybranych przykładach jej różnorodne wizerunki w literaturze.
34. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko, zwracając uwagę na jego różnorodne ujęcia i funkcje w wybranych utworach.
35. Różne ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
36. Motyw tańca i jego funkcje w dziełach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.
37. Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza, groźna. Omów obraz natury w wybranych dziełach literackich. Określ jego funkcję.
38. Motyw podróży w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych utworach
literackich.
39. Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
40. Literackie świadectwa holocaustu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
41. Różne oblicza samotności i portrety literackich samotników. Omów na wybranych utworach literackich.
42. Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych dla współczesnego człowieka. Przedstaw je, analizując wybrane przykłady.
43. Bunt i pokora jako sposób zachowań wobec Boga. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
44. Młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj interpretacji wybranych utworów literackich.
45. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują
odbudować świat wartości. Odwołaj się do wybranych utworów literatury
współczesnej.
46. Omów tragizm pokolenia Kolumbów uwieczniony w ich poezji, odwołując się
do wybranych utworów.
47. Omów funkcjonowanie mitu ikaryjskiego w literaturze polskiej, analizując wybrane przykłady.
48. Wątki antyczne we współczesnej poezji polskiej. Omów na podstawie wybranych
utworów.
49. Humor, ironia i groteska jako sposób prezentowania rzeczywistości w dziełach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
50. Motyw snu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Literackie i malarskie podróże romantyków. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów i dzieł malarskich.
2. Obraz chłopów w literaturze i malarstwie polskim – przedstaw temat, odwołując się
do przykładów z trzech wybranych epok.
3. Przedstaw symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do przykładów z różnych epok.
4. Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów literackich i malarskich.
5. Związki literatury i filmu. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.
6. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda… Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film, piosenka).
7. Muzyczne interpretacje znanych utworów poetyckich. Omów w oparciu o wybrane przykłady literackie.
8. Motyw marności w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
9. Obraz Boga w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów i dzieł malarskich.
10. Antyk i Biblia jako źródło motywów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując przykłady z dowolnie wybranych epok.
11. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcję na wybranych przykładach dzieł.
12. Porównaj sposoby przedstawiania motywu ogrodu w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady.
13. Tematyka tatrzańska w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
14. Obraz holocaustu w literaturze i filmie. Omów wybrane przykłady.
15. Bohater dziecięcy w literaturze i malarstwie . Omów jego kreację na wybranych przykładach .
16. Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
17. Romantyczne pejzaże. Przedstaw sposób prezentacji natury na wybranych przykładach literackich i malarskich z epoki romantyzmu.
18. Kobieta w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
19. Bohater dziecięcy w polskiej literaturze i malarstwie. Omów jego kreację na wybranych przykładach.
21. Przedstaw motyw tańca obecny w literaturze i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane dzieła.
22. Przedstaw różne ujęcia portretu ojca w dziełach literackich i malarskich.
23. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
24. Portret ojca i syna oraz ich wzajemne relacje w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
25. Literackie i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów ich różnorodność na wybranych
przykładach.
26. Na wybranych przykładach literackich i filmowych wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.
27. Tradycje i obyczaje polskie. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich, malarskich lub filmowych.
28. Kreacje Matki Boskiej w literaturze i malarstwie średniowiecza. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
29. Motyw matki w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
30. Motyw czterech pór roku w literaturze, malarstwie i/lub muzyce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

III JĘZYK

1. Zapożyczenia językowe w wybranych tekstach prasowych. W oparciu o zgromadzony materiał omów i oceń zasadność użycia najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
2. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność
w kontekście kultury języka.
3. Język i styl różnych tekstów kultury masowej adresowanych do ludzi młodych (np. czasopism, audycji telewizyjnych i radiowych, stron internetowych itp.). Omów typowe ich cechy w oparciu o wybrane przykłady.
4. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
5. Rola stylizacji językowej w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy języka, odwołując się do wybranych utworów z dwóch różnych epok.
6. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
7. Język jako narzędzie manipulowania społeczeństwem. Omów problem, odwołując się do kilku wybranych tekstów propagandowych .
8. Informacja czy manipulacja? Omów sposoby informowania i manipulowania odbiorcą przez autorów tekstów prasowych.
9. Frazeologia mitologiczna i biblijna we współczesnej literaturze polskiej i obcej. Omów na przykładzie dowolnie wybranych utworów.
10. Obecność kiczu językowego w tekstach piosenek „disco polo”. Omów problem na wybranych przykładach.
11. Błąd językowy jako źródło komizmu. Dokonaj analizy wybranego materiału językowego, np. tekstów z zeszytów uczniowskich, tekstów kabaretowych i innych.
12. Listy kochanków. Zbadaj język miłości w przykładach tekstów z wybranych epok literackich.
13. Scharakteryzuj język sprawozdawców sportowych na wybranych przykładach, analizując zebranych materiał językowy.
14. Scharakteryzuj język poezji barokowej, analizując wybrane teksty.
15. Życie wyrazów: zmiany znaczeniowe w języku. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o konkretne przykłady.