Najlepszy matematyk w szkole – regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

o tytuł „NAJLEPSZEGO MATEMATYKA W SZKOLE”

organizowanego w roku szkolnym 2015/2016

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest zespół matematyków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

II. Cele konkursu

 • popularyzacja wiedzy i doskonalenie umiejętności matematycznych wśród uczniów,
 • kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
 • rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce,
 • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu zawodowym,
 • umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
 • promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.

III. Uczestnicy

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

IV. Organizacja i przebieg konkursu

 • Zadania organizatora konkursu
 1. Przygotowanie zadań.
 2. Przeprowadzenie konkursu i ocena prac.
 3. Wyłonienie laureatów.
 4. Wręczenie nagród i dyplomów.
 • Skład Komisji Konkursowej

Przewodnicząca – Danuta Niemczyk

Członkowie – Małgorzata Łakomska, Barbara Czech, Rafał Stolorz

 • Przebieg Konkursu
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach w postaci ogólnoszkolnej „klasówki”.
 2. Konkurs polega na rozwiązaniu zestawów zadań złożonych z zadań zamkniętych lub otwartych. Czas rozwiązania każdego zestawu wynosi 20 minut.
 3. Uczniowie pracują indywidualnie. Zadania są punktowane. Uzyskane wyniki decydują o kolejności w klasyfikacji indywidualnej.
 4. W każdym etapie zostają wyłonieni trzej uczniowie i nagrodzeni dyplomami, ocenami co najmniej dobrymi z przedmiotu oraz punktami:
  • za pierwsze miejsce – 10 pkt
  • za drugie miejsce – 5 pkt
  • za trzecie miejsce – 1 pkt
 5. Kryteria ocen dla zwycięzców na poszczególnych etapach:
  • 100% łącznej liczby punktów – celujący
  • 95% – 99% łącznej liczby punktów – bardzo dobry
  • 75% – 94% łącznej liczby punktów – dobry
 6. Po zakończeniu trzeciego etapu uczeń, który zdobył w sumie największą liczbę punktów otrzymuje: tytuł „NAJLEPSZY MATEMATYK W SZKOLE” , dyplom i nagrodę rzeczową.
 7. Termin organizacji konkursu:
  • I etap – wrzesień 2015 r. – klasówka z rachunków „Liczyć każdy może”. Zestaw obejmuje zadania dotyczące rachunku algebraicznego i arytmetycznego. Zwycięzca otrzymuje tytuł: „MISTRZ RACHUNKÓW”
  • II etap – grudzień 2015 r. –„ Po co mi to” czyli zastosowanie matematyki w przedmiotach zawodowych. Zwycięzca otrzymuje tytuł: „NAJLEPSZY MATEMATYK WŚRÓD ZAWODOWCÓW”,
  • III etap – luty 2016 r.- „Myślę więc jestem”. Zestaw zawiera zadania i zagadki logiczne. Zwycięzca otrzymuje tytuł „ŁEBSKI UCZEŃ”.
 8. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów
 9. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.
 10. Wyniki konkursu nauczyciele matematyki ogłaszają w ciągu tygodnia od napisania.
 11. Jeżeli, największa liczbę punktów zdobędzie dwóch lub więcej uczniów, organizatorzy konkursu wyłaniają laureata przeprowadzając dodatkowe eliminacje.

V. Postanowienia końcowe

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Przewodnicząca Komisji i Organizator

Konkursu Matematycznego

mgr Danuta Niemczyk