Technik budownictwa

Jesteś twórczy, pasjonuje Cię projektowanie, nowoczesne budownictwo i architektura? Zostań technikiem budownictwa! Nigdy nie zabraknie Ci pracy!

Perspektywy absolwenta:
•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego (B),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?
•miła i życzliwa atmosfera,
•szeroki wybór zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań,
•staże zagraniczne we Włoszech i Portugalii,
•wolontariat szkolny,
•wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•wysokie wyniki w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim,
•czołowe lokaty w zawodach sportowych.

Czego będziesz się uczył?

W RAMACH KWALIFIKACJI B.16.
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
1.Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
2.Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach
3.Wykonywanie mieszanek betonowych
4.Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

W RAMACH KWALIFIKACJI B.30.
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
1.Sporządzanie kosztorysów
2.Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

W RAMACH KWALIFIKACJI B.33.
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
1.Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
2.Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
3.Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
4.Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
5.Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.