Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej
do klas pierwszych
Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie
na rok szkolny 2020/2021


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół ,placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655)
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000).

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej do klas pierwszych – Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1- Rozdział 2.
 2. Szkoła stosuje w rekrutacji zasady powszechnej dostępności.

Rozdział 2
Zasady rekrutacji absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej do klas pierwszych

I. Informacje ogólne:
  1. przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent klasy ósmej szkoły podstawowej;
  2. do szkoły obowiązuje rekrutacja przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej wynikom;
  3. weryfikacja danych nastąpi w szkole pierwszego wyboru, do której uczniowie składają wymagane dokumenty;
  4. uczniowie (spoza systemu), dla których Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 jest szkołą pierwszego wyboru mają możliwość wprowadzenia swoich danych do centralnego systemu komputerowego w punkcie rekrutacyjnym szkoły;
  5. w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego;
  6. zadania komisji:

a) wprowadzenie oferty edukacyjnej szkoły,
b) rejestracja kandydatów spoza systemu,
c) wprowadzanie danych o osiągnięciach i wolontariacie,
d) weryfikacja zgłoszeń kandydatów,
e) porządkowanie list kandydatów,
f) pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia,
g) ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia,
h) wprowadzenie potwierdzenia woli podjęcia nauki,
i) pobieranie list przyjętych,
j) ogłoszenie list przyjętych,
k) prowadzenie rekrutacji uzupełniającej;

 1. ilość oddziałów w danym roku szkolnym uzależniona jest od ilości kandydatów do klas pierwszych i uzgodniona jest z organem prowadzącym;
 2. liczba uczniów w oddziale w danym roku szkolnym jest określana przez organ prowadzący;
 3. minimalna liczba uczniów w grupie zawodowej w danym roku szkolnym jest określana przez organ prowadzący;

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II planuje się nabór do następujących oddziałów:

Technikum Nr 1 – 2 oddziały w zawodach:

‒ technik budownictwa
‒ technik usług fryzjerskich
‒ technik pojazdów samochodowych
‒ technik mechanik

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 – 1 oddział wielozawodowy

W ramach oddziału będzie realizowany nabór w zawodach:

‒ mechanik pojazdów samochodowych
‒ ślusarz
‒ fryzjer
‒ sprzedawca
‒ murarz-tynkarz
‒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
‒ elektromechanik pojazdów samochodowych
‒ kierowca mechanik
‒ INNE: elektryk, piekarz, kucharz, cukiernik, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, elektromechanik

  1. dokumenty kandydatów stanowią:

a) wniosek o przyjęcie na dany kierunek,
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty,
d) druk zawierający informacje o szkołach do których uczeń złożył dokumenty,
e) umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu od 1 września 2019r. (dotyczy uczniów- młodocianych pracowników),
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
g) karta zdrowia,
h) trzy podpisane zdjęcia,
i) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

II. Warunki przyjęcia do szkoły:
  1. przy rekrutacji bierze się pod uwagę liczbę punktów, którą uczeń może otrzymać:

a) za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
b) za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
c) za szczególne osiągnięcia ucznia,
d) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
e) za aktywność społeczną,
f) za bycie laureatem konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz finalistą i laureatem olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej

  1. przy ustalaniu liczby punktów za oceny z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę:

a) obowiązkowo ocenę z języka polskiego i matematyki,
b) najwyższe oceny z dwóch zajęć edukacyjnych z listy przedmiotów: język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, informatyka, fizyka.

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia, maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

a) język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
b) matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
c) język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent

  1. maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym:

a) za ocenę z języka polskiego

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty


b) za ocenę z matematyki

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający –2 punkty


c) za ocenę z I przedmiotu

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający –2 punkty


d) za ocenę z II przedmiotu

celujący – 18 punktów
bardzo dobry –17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający –2 punkty


e) za szczególne osiągnięcia 18 punktów,
f) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
g) za aktywność społeczną 3 punkty.

IV. Kolejność przyjmowania uczniów:
  1. kandydaci do poszczególnych oddziałów będą przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc,
  2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, pod warunkiem że nie stanowią one przeciwwskazania zdrowotnego do kształcenia w danym zawodzie,
  3. w przypadku uzyskania równorzędnych wyników po zastosowaniu kryteriów z pkt 1 i 2 są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata pod warunkiem że nie stanowi ona przeciwwskazania zdrowotnego do kształcenia w danym zawodzie,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie odrębnych przepisów. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej,
 2. kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w regulaminie.
V. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godziny 15.00 – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły)
 2. od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 3. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)
 4. do 4 sierpnia 2020 r. -weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 5. do 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
 6. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 7. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 8. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 9. 19 sierpnia 2020 r., do godziny 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach,
 10. do 22 sierpnia 2020 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 11. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 12. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 13. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
VI. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 1. od 22 lipca do 27 lipca 2020 r., do godziny 15.00 – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły)
 2. do 29 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 3. do 14 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
 4. 17 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 5. od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 6. od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r., do godziny 15.00 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 7. 24 sierpnia 2020 r., do godziny 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach.
VII. Postanowienia końcowe:
 1. szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza protokół, który przechowywany jest w szkole przez okres 1 roku,
 2. dyrektor szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty i Organowi Prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych,
 3. dyrektor szkoły do dnia 29 lutego 2020 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej szkoły (www.zsp3.jaworzno.edu.pl)
 4. dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Regulamin został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2020 roku.