Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole


Na postawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz na podstawie komunikatu Naczelnika Wydziału Edukacji w Jaworznie z dnia 11 marca 2020r., zarządzam:

§ 1

W okresie od 12 do 25 marca br.:

  1. Nie prowadzi się zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. Uczniowie nie przychodzą do szkoły;
  3. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  4. Nauczyciele  przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które przekażą  poprzez Librusa;
  5. Obowiązkiem nauczycieli i uczniów jest logowanie się przynajmniej raz dziennie do dziennika elektronicznego;
  6. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu- w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie;
  7. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi realizują  przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  8. Zawiesza się  zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.