Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo,

Z dniem 12 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Przepisy tej ustawy nakładają na organ prowadzący szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.

Zgodnie z art. 12 tej ustawy w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej:

 1. Do bezpłatnej opieki stomatologicznej mają prawo wszyscy uczniowie (zgodnie z pkt.5).
 2. Korzystanie z opieki stomatologicznej jest dobrowolne.
 3. Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni wyrażają pisemną zgodę na sprawowanie opieki stomatologicznej we wskazanym gabinecie stomatologicznym (wybór spośród gabinetów, z którymi zawarta jest umowa).
 4. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami poza szkołą, w gabinecie dentystycznym (wykaz gabinetów w załączeniu).
 5. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

  a) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

  b) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

  – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

W związku z powyższym proszę Rodziców uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich o deklarację w zakresie udzielania opieki stomatologicznej oraz o wybór gabinetu dentystycznego.

 

 Deklaracje można oddać wychowawcy na zebraniu lub złożyć w sekretariacie szkoły.

załączniki do regulaminu_rekrutacji_2019doc

Wykaz gabinetow