Projekt EKO


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie zaprasza uczniów klas ósmych na konkurs „Projekt EKO”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego zachowania ekologiczne, ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Regulamin Konkursu Ekologicznego Projekt EKO

CELE KONKURSU:


• propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
• poszerzanie świadomości ekologicznej,
• promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
• popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów,
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań

ZASADY KONKURSU:

1) Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VIII szkół podstawowych.

2) Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Stroje w przeważającej części powinny być wykonane z surowców wtórnych.

3) Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.

UWAGA: w prezentowanym stroju powinny pojawić się m.in.: nakrętki plastikowe, gazety, tektura, wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe.

4) Uczestnicy są zobowiązani do przesłania zdjęć w stroju ekologicznego lub krótkiego nagrania filmowego przedstawiającego uczestnika konkursu prezentującego strój ekologiczny.

5) Zdjęcia i nagrania filmowe należy przesłać na adres email Joanna.bednarek@zsp3.jaworzno.edu.pl w terminie do 20.12.2022r.
W wiadomości należy podać dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko dziecka oraz szkołę). Do wiadomości należy dołączyć zgodę (załącznik do regulaminu)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2023r.
2) Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:
– zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,
– pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego,
– estetyka wykonania,
– sposób zaprezentowania stroju.
3) W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe (po jednej głównej nagrodzie w każdej z kategorii).
4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub przyznania nagród równorzędnych.

Załącznik – zgoda na udział w konkursie i publikację wizerunku dziecka / uczestnika