Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

w dniu 10.10.2018r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Radnymi zostali:
1.Dawid Dąbek – kl. II TS
2.Kamil Pieczara – kl.II TS
3.Dominik Eliasz – kl.IV TME

 

Kandydaci na Radnych:

 

  • 1.Dawid Dąbek – kl.II TS
  • 2.Dominik Eliasz – kl.IV TME
  • 3.Łukasz Miazio – kl.II TME
  • 4.Bartosz Palka – kl.I TS
  • 5.Kamil Pieczara – kl.II TS
  • 6.Rafał Straube – kl.III TS

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 3 września 2018 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr EK.0050.275.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów  do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, siedzibach szkolnych komisji wyborczych oraz terminach poszczególnych czynności wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna  na IV. Kadencję w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Miasta Jaworzna, zarządzonych na dzień  10 października 2018 r.:

Numer okręgu

wyborczego

Okręg wyborczy

 Adres siedziby szkolnej komisji wyborczej

Liczba

mandatów radnych

1 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Adres: ul Licealna 3, 43-600 Jaworzno.

3
2 II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza.

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 43-603 Jaworzno.

3
3 III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego.

Adres: ul/ Towarowa 61, 43-600 Jaworzno

3
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Adres: ul. Inwalidów Wojennych 16, 43-603 Jaworzno.

3
5 Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3  im. Jana Pawła II.

Adres: ul. Północna 9a, 43-600 Jaworzno.

3
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi.

Adres: ul. Armii Krajowej 5, 43-603 Jaworzno.

3
7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Adres: ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno.

3

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna, zwanej dalej Radą, wchodzi dwudziestu jeden radnych, wybieranych na dwuletnią kadencję.

Prawo do kandydowania na radnego posiadają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych, zamieszkali w Jaworznie, niekarani i niezawieszeni w prawach ucznia.

Zgłoszenie kandydata na radnego zawierające listę minimum 15 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę, należy zarejestrować we właściwej szkolnej komisji wyborczej. Każdy kandydat do Rady musi załączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą wyborczą, a w przypadku kiedy jest niepełnoletni, również takie same zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Prawo wybierania radnych przysługuje zamieszkałym na terenie Jaworzna uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Uczeń zamieszkały na terenie Jaworzna, uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej położonej w innej miejscowości może być wyborcą i kandydować do Rady w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej na terenie miasta, na równi z uczniami tej szkoły. Wybrana szkoła powinna odpowiadać typowi szkoły do której uczęszcza uczeń. Wyboru szkoły uczeń dokonuje poprzez wniesienie pisemnego zgłoszenia dyrektorowi danej szkoły.

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

Terminy czynności wyborczych dotyczących wyborców i kandydatów na radnych określa poniższy kalendarz:

 

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1 2
do dnia 25  września 2018 r.

do godziny 16.00

– zgłaszanie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych znajdujących się poza Jaworznem dyrektorom odpowiednich szkół w Jaworznie wyboru tych szkół jako miejsca wykonywania przysługującego im prawa wyborczego.
do dnia  1 października 2018 r.

do godziny 16.00

– zgłaszanie do  rejestracji szkolnym komisjom wyborczym kandydatów na radnych.
do dnia 5 października 2018 r.

do godziny 12.00

– wywieszenie w okręgach wyborczych oraz umieszczenie na stronach internetowych jednostek oświatowych będących okręgami wyborczymi list kandydatów na radnych.
w dniu 9 października 2018 r.

do godziny 16.00

–   zakończenie kampanii wyborczej.
w dniu 10 października 2018 r.

od godziny 7.30 do 20 minut
po zakończeniu ostatnich, planowych zajęć lekcyjnych
w jednostce oświatowej będącej okręgiem wyborczym

–   głosowanie.

 

Wszystkie informacje i wyjaśnienia udzielane są pod numerami telefonów: 32  618 17 62 lub 737  161 195, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tj. od poniedziałku do środy – w godzinach od 8.00 do16.00, w czwartek – w godzinach od 8.00 do 17.00, piątek – w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

                                                                                                          Prezydenta Miasta Jaworzna

 

                                                                                                                      Paweł Silbert