Liderzy Profilaktyki

W roku szkolnym 2015/2016 pedagodzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie zwrócili się z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o sfinansowanie programu pod hasłem „Akademia Młodzieżowych Liderów Profilaktyki”, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i uzmysłowienie zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz przygotowuje młodzież do upowszechniania zdobytej wiedzy wśród rówieśników. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez GKRPA dzięki czemu mogliśmy przystąpić do działań programowych.
W porozumieniu z wychowawcami pedagodzy przeprowadzili rozmowy indywidualne z uczniami w celu dokonania naboru do programu. Podczas naboru brano pod uwagę:
• Średnią ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego.
• Frekwencję na zajęciach lekcyjnych.
• Ocenę zachowania.
• Zaangażowanie w życie klasy i szkoły.
Do programu zakwalifikowanych zostało 28 uczniów, a działania rozpoczęto od wyjazdu integracyjnego do Srebrnej Góry, gdzie nie tylko podziwialiśmy uroki Gór Stołowych, ale również prowadziliśmy wstępne działania podczas wieczornych i porannych warsztatów.

[Not a valid template]
Wyjazd został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników. Uczniowie zintegrowli się, bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych. Wystąpili z wieloma ciekawymi inicjatywami. Na szczególn uwagę zasługują projekty dotyczące poprawy relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie negatywnym zjwiskom występującym w szkole. Opracowali wstępnie własne rozwiązania problemów.
Proces integracji oraz angażowania uczniów w pomoc kolegom będzie kontynuowany w ramach spotkań „Akademii Młodzieżowych Liderów Profilaktyki” na terenie szkoły. W ramach programu planowane są następujące działania:

  • Wdrożenie systemu pomocy rówieśniczej: zajęcia psychoedukacyjne uzupełniające wiedzę i umiejętności społeczne uczniów prowadzone metodami warsztatowymi na terenie szkoły.
  • Utworzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego:  przygotowanie harmonogramu dyżurów liderów młodzieżowych, współpraca liderów z dyrektorem, spotkania superwizyjne z pedagogami .
  • Promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom: realizacja opracowanych przez młodzież projektów profilaktycznych (np. spotkania z ciekawymi osobami promującymi zdrowy styl życia), przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
  • Prowadzenie działań profilaktycznych wśród rodziców: przygotowanie wspólnego projektu liderów młodzieżowych i pedagogów dla rodziców pod hasłem „Ciężkie życie nastolatka”.