Konkurs na plakat pt. „Stop dopalaczom”

Główny Inspektor Sanitarny  ogłasza konkursu na PLAKAT pod tytułem „Stop dopalaczom”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Cel konkursu:

a. celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów,

b. zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,

c. wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,

d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

e. kształtowanie pozytywnych wzorców,

f. aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania),

g. budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

a. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej uczestnikami,

b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora (do trzeciego stopnia pokrewieństwa),

c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r.

d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki organizacyjnej PSSE w terminie do 27.05 2016 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1 w regulaminie.

e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką antydopalaczową
i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,

f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,

g. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.

 

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

a. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim.

b. Etap ogólnopolski realizacji prac odbywa się w okresie: 12.04.2016r. – 20.05.2016r.

c. Prace konkursowe (z dopiskiem STOP DOPALACZOM – PLAKAT) należy kierować:

– szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo PSSE do dnia 27.05.2016r.

d. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r.

e. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 24 czerwca 2016r.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

a. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD – w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), w zamkniętej kopercie wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

b. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

– w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

– w trybie kolorów CMYK.

c. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.

d. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika.

b. Ocenie podlegać będzie:

– zgodność pracy z regulaminem,

– czytelność przekazu,

– pomysłowość i kreatywność,

– poprawność merytoryczna.

c. W skład komisji konkursowej wchodzą:

– reprezentanci GIS

Fundatorzy nagród:

– GIS

Liczba laureatów i nagrody:

– I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca.

– nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

a. innego podziału nagród i wyróżnień,

b. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,

c. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,

d. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Regulamin Konkursu