Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie

  • 1. Informacje o projekcie

 

1.Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w projekcie pt.: Europejskie zawody przyszłości” uczniów i uczennic technikum usług fryzjerskich, technikum mechanicznego, technikum pojazdów samochodowych, technikum budownictwa, technikum elektrycznego.

2.Głównymi celami projektu jest:

-nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,

-zachęcanie do nauki języków obcych i rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim,

-pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi,

-podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej,

-zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły

-zdobycie doświadczeń zawodowych związanych z realizacją mobilności uczniów,

-rozwój współpracy międzynarodowej,

-uznanie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji nabytych w czasie zagranicznych praktyk zawodowych zgodnie z zasadami systemu ECVET.

3.Projekt realizowany w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku. W ramach projektu uczniowie wyjadą na staże do firm w Niemczech w dwóch grupach: I grupa 01.05.2076-27.05.2017, II grupa 27.05.2017-23.06.2017

  1. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są przez Unię Europejską.

5.Beneficjentem -instytucją wysyłającą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.

6.Partnerem Projektu -instytucją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte mbH z Niemiec.

 

  • 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

 

  1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice klas II ZSP nr 3 w Jaworznie kształcący się w zawodach wymienionych w § 1 pkt.1.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załacznik nr 1w wersji papierowej do koordynatora projektu i dołączenie do niego świadectwa ukończenia klasy pierwszej oraz zgody rodziców (opiekuna prawnego) na wyjazd na praktyki do Niemiec (załącznik nr 2).
  3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy
  4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły (www.zsp3.jaworzno.edu.pl) oraz u koordynatora projektu.

 

  • 3 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 

1.Rekrutacji dokona zespół ds. rekrutacji w składzie:

– wicedyrektor szkoły – Magdalena Dygdoń-Kliemt

– koordynator projektu – Katarzyna Stawicka

– nauczyciel przedmiotów zawodowych – Rafał Stolorz

– nauczyciel języka niemieckiego – Aleksandra Rosińska

– pedagog szkolny – Dominika Ratajczyk

2. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć do 13.09.2016

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w szkole, stronie internetowej szkoły, a także na godzinach wychowawczych w klasach do których skierowany jest projekt.

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

Łączna liczba punktów – 40 punktów. Ocenie podlegają:

-ocena z zachowania (0-4pkt) (wzorowe-4pkt, bardzo dobre-3pkt, dobre-2pkt, poprawne-1pkt)

-ocena z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2015/2016 (0-6pkt., odpowiada skali ocen)

-ocena z języka niemieckiego lub języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2015/2016 (0-6pkt, odpowiada skali ocen)

-średnia ocen na koniec roku szkolnego 2015/2016 (0-6pkt, j.w.)

-opinia wychowawcy o uczniu (0-3pkt)(opinia pozytywna- 3pkt, opinia negatywna – 0pkt)

-sytuacja rodzinna ucznia (0-5pkt)(opinia pedagoga na podstawie ankiety oraz rozmów przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców- trudna- 5 pkt., normalna- 0 pkt. )

-rozmowa kwalifikacyjna (0-12pkt).

5. Proces rekrutacji zamyka rozmowa kwalifikacyjna, która zostanie przeprowadzona 27 września 2016 r. Celem rozmowy będzie sprawdzenie motywacji do wyjazdu.

6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na liście decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSP nr 3 oraz na stronie internetowej szkoły.

8. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

11. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

12. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z rodzicami/opiekunami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.

13. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka/podopiecznego w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem udziału w projekcie (załącznik nr 2).

 

§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu

 

1.Zajęcia w ramach przygotowania językowo–kulturowo–pedagogicznego zorganizowane będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.

2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:

– kursu języka niemieckiego – 100 godz.

– przygotowanie kulturowe – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów Niemiec – 20 godz.

-przygotowanie pedagogiczne – zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach – 10 godz.

3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.

5. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.

6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.

7. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

 

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

– informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi

– nieodpłatnego udziału w projekcie,

– otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,

– otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,

– zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

– uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście obecności),

– 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika),

– uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,

– uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,

– prowadzenia dzienniczka praktyk,

– czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu – zgodnie z założeniami projektu,

– stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie,

– sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu,

– aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

 

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

– rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZSP nr 3 w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);

– rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

 

§7. Postanowienia końcowe

 

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie i koordynatora projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.